Vedtægter

1) OPGAVER:

Formålet er at medvirke til efteruddannelse af det ansatte (ikke lægelige) klinikpersonale i almen praksis i Region Hovedstaden, samt at sikre den fornødne videreudvikling i takt med kravene til arbejdets karakter.

2) MEDLEMMER:

Alment praktiserende læger med praksis i Region Hovedstaden er tilmeldt RIV-efteruddannelsen, med mindre de inden 1. december har tilkendegivet, at de ikke ønsker at deltage det efterfølgende år.

3) STRUKTUR:

Stk. 1
Der nedsættes en RIV bestyrelse bestående af 6-9 medlemmer. 2 medlemmer udpeges fra Praksisudvalget i Region Hovedstaden.
7 medlemmer vælges på Stormødet for personale ansat i de deltagende praksis. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2
RIV bestyrelsen skal medvirke aktivt til at etablere efteruddannelses grupper og vejlede gruppeledere mv.

Stk. 3
RIV bestyrelsen skal udarbejde forslag til aktivitetsplan som skal godkendes af Praksisudvalget i Region Hovedstaden.

Stk.4
Ulige år er Formanden og 2 Bestyrelsesmedlemmer på valg
Lige år er Næstformanden og 3 Bestyrelsesmedlemmer på valg

4) ØKONOMI:

Stk. 1
Arbejdet finansieres af et årligt kontingent, som indbetales af de deltagende alment praktiserende læger. Der opkræves et kontingent pr. lægekapacitet.

Stk. 2
Det årlige kontingent fastsættes på et medlemsmøde for de alment praktiserende læger i Region Hovedstaden, hvor regnskab og budget fremlægges.

Stk. 3
Det årlige kontingent opkræves i januar kvartal.

Stk. 4
De lægelige medlemmer af RIV bestyrelsen honoreres ifølge PLO´s Tillægsoverenskomst af 16/4 1999. De ikke-lægelige medlemmers honorar indarbejdes i budgettet, som fremlægges og vedtages på medlemsmødet for de alment praktiserende læger i Region Hovedstaden (Punkt 4 Stk2)

5) MØDER:

RIV bestyrelsen holder møder efter behov, dog mindst 2 møder årligt. Der udarbejdes beslutningsreferater, som stiles til Praksisudvalget i Region Hovedstaden til orientering.

6) ÆNDRINGER:

Ændringer i nærværende vedtægter skal godkendes af Praksisudvalget i Region Hovedstaden.

Vedtaget af Praksisudvalget den 7.november 2019

Gruppeleder & assistent møde. Afholdes 12 november 2021 kl.9-16

2 fra hver gruppe. Hold øje med info om sted og emne.